آقای گتمیریان

امروز رفته بودم پیش آقای سبحانی رفتم.

گفتش کلاس مشکات با حضور آقای گتمیریان برگزار می شود.

روزش معلوم نیست ولی کلاس هست.

/ 0 نظر / 4 بازدید