کی خسته است ؟ دشمن


اکثر عملیات ها به خاطر مسائل مختلفی از در اسفندماه انجام می شد. منطقه جنوب هم گاهی شب های بسیار سردی داشت.

یه روز فرمانده گردانمون به بهانه دادن پتو همه بچه ها را جمع کرد و با صدای بلند گفت: کی خسته است؟

گفتیم: دشمن.

صدا زد: کی ناراضیه؟

بلند گفتیم: دشمن

دوباره با صدای بلند صدا زد: کی سردشه؟

ما هم با صدای بلندتر گفتیم: دشمن

بعدش فرماندمون آروم گفت: خدا خیرتون بده حالا که سردتون نیست می خواستم بگم که پتو به گردان ما نرسیده!!!

نویسنده:قاسم اللهیاری فرزند شهید حسن اللهیاری

/ 0 نظر / 9 بازدید